UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2024.                                              

Het bestuur van “SPEELTUINVERENIGING LAMMERENBURG”

nodigt alle leden van de speeltuinvereniging uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Tijdens deze vergadering zal het bestuur o.a. verslag doen van het verloop van het speeltuinjaar 2023, zowel inhoudelijk als financieel.

U kunt als lid meepraten en meedenken over het beleid van de speeltuin. Goede ideeën zijn altijd welkom.

De vergadering zal worden gehouden op maandag 11 maart 2024 in het speeltuingebouw aan de Zuidbeekseweg 18 te Vlissingen.

Aanvang 19.30 uur

AGENDA:

  1. Opening.
  2. Notulen ledenvergadering 2023.
  3. Jaarverslag 2023.
  4. Financieel jaarverslag 2023.

   Verslag kascommissie over 2023.

   Vaststellen kascommissie 2024.

  1. Bestuursverkiezing *
  2. Contributiebeleid.
  3. Mededelingen.
  4. Rondvraag.
  5. Sluiting.

* In het bestuur zijn Ben Versluis en Piet Beenhouwer aftredend.­

Beide stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode.

Leden die in het bestuur zitting willen nemen kunnen zich tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de ledenvergadering

schriftelijk aanmelden bij de secretaris

                         Gerbrandystraat 73

                        4384 ND  Vlissingen

of per email  info@speeltuinlammerenburg.nl

Graag tot  ziens op de vergadering.