Privacy Policy

Speeltuinvereniging Lammerenburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Speeltuinvereniging Lammerenburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Speeltuinvereniging Lammerenburg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het email adres : info@speeltuinlammerenburg.nl

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Speeltuinvereniging Lammerenburg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden;
– Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Speeltuinvereniging Lammerenburg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Naam;
-Adres;
-Woonplaats;
-Telefoonnummer;
-E-mailadres;
-Aantal kinderen per gezinslidmaatschap;
-Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Speeltuinvereniging Lammerenburg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-Tot maximaal 1 jaar na het aflopen van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van huurders

Persoonsgegevens van huurders worden door Speeltuinvereniging Lammerenburg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Administratieve doeleinden;
-Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De huurovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Speeltuinvereniging Lammerenburg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Naam;
-Adres;
-Woonplaats;
-Telefoonnummer;
-E-mailadres;
-Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Speeltuinvereniging Lammerenburg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-Tot maximaal 1 jaar na het aflopen van de huurovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.