Uitnodiging jaarlijkse ledenvergadering 2019

/Uitnodiging jaarlijkse ledenvergadering 2019
Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

UITNODIGING                                                

 

Het bestuur van “SPEELTUINVERENIGING LAMMERENBURG”

nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ALGEMENE LEDENVERGADERING

die zal worden gehouden op donderdag 21 maart 2019 in het speeltuingebouw aan de Zuidbeekseweg 18 te Vlissingen.

Aanvang 19.30 uur

AGENDA:

 1. Opening.
 2. Notulen ledenvergadering 2018.
 3. Jaarverslag 2018.
 4. Financieel jaarverslag 2018.   Verslag kascommissie over 2018.   Vaststellen kascommissie 2019.
 1. Bestuursverkiezing *
 2. Contributiebeleid.
 3. Stand van zaken voor herinrichting speeltuin 2018-2019
 4. Speeltuinreglement
 5. Mededelingen.
 6. Rondvraag.
 7. Sluiting.

* In het bestuur zijn Jan Harthoorn en Erik van de Plasse aftredend.­

Beide stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode.

 

Leden die in het bestuur zitting willen nemen kunnen zich tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de ledenvergadering

schriftelijk aanmelden bij de secretaris

Gerbrandystraat 73

4384 ND  Vlissingen

 

of per email  info@speeltuinlammerenburg.nl

Graag tot  ziens op de vergadering.