Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

 UITNODIGING

Het bestuur van “SPEELTUINVERENIGING LAMMERENBURG” nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse  ALGEMENE LEDENVERGADERING

die zal worden gehouden op donderdag 15 maart 2018 in het speeltuingebouw aan de Zuidbeekseweg 18 te Vlissingen.

Aanvang 19.30 uur

AGENDA:

  1. Opening.
  2. Notulen ledenvergadering 2017.
  3. Jaarverslag 2017.
  4. Financieel jaarverslag 2017 / Verslag kascommissie over 2017.

Vaststellen kascommissie 2018.

  1. Bestuursverkiezing *
  2. Contributiebeleid.
  3. Stand van zaken voor herinrichting speeltuin 2018-2019
  4. Mededelingen.
  5. Rondvraag.
  6. Sluiting.

 

* In het bestuur zijn Ben Versluis en Richard Allaard aftredend.­ Beide stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode.

Leden die in het bestuur zitting willen nemen kunnen zich tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de ledenvergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris:

Gerbrandystraat 73     4384 ND  Vlissingen   of per email  info@speeltuinlammerenburg.nl

Graag tot  ziens op de vergadering.